תקנון SHOOZIM CLUB

תקנון מועדון שוזים – "weshoes"

כללי

 1. תקנון זה יחול על כל הלקוחות של weshoes אשר פתחו חשבון באתר האינטרנט https://weshoes.co.il (להלן: "האתר") אשר בבעלותה של חברת תמוז סחר (1983) בע"מ, ח.פ. 510963580, (להלן: "התקנון", "שוזים קלאב", "חבר מועדון" ו- "החברה" בהתאמה) המחזיקים בחשבון פעיל באתר ו/או הרשומים ככאלה במאגרי המידע של החברה, ואשר נרשמו לשוזים קלאב בסניפים הפיזיים של החברה בתנאים המפורטים להלן.
 2. ההצטרפות לשוזים קלאב הינה בעת פתיחת חשבון באתר ואינה כרוכה בתשלום. החברות בשוזים קלאב הינה אישית, בלתי ניתנת להעברה ובכפוף להוראות התקנון. החברות בשוזים קלאב אינה מוגבלת בזמן וללא עלות.
 3. הוראות תקנון זה יחולו על חברי מועדון אשר הצטרפו באמצעות סל הקניות במעמד רכישה באתר ו/או באמצעות פתיחת חשבון באתר בלבד, ובפרט על כל שימוש שיעשה על ידי חבר מועדון בקשר עם החברות בשוזים קלאב, כאשר להסרת ספק מובהר כי כל שימוש כאמור, לרבות צבירת ומימוש זכויות, יכול להיעשות אך ורק במסגרת האתר.
 4. הוראות תקנון זה יהוו את הבסיס המשפטי לכל סוגיה ו/או דיון בין חבר המועדון לבין החברה.
 5. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין חבר המועדון לבין החברה, והצטרפות לשוזים קלאב, מהווה ומבטאת הסכמה מלאה מצד חבר המועדון לכל תנאי התקנון, כמפורט להלן.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון, כולו או חלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת לחבר המועדון. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש של התקנון את חברי המועדון, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי חברי המועדון עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה.
 7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל תקנון אחר ו/או קודם וכן כל פרסום אחר מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.
 8. תנאי התקנון המפורטים לעיל ולהלן אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין חבר המועדון לבין החברה.
 9. חנויות החברה יהיו האתר בלבד בהן ניתן להשתמש בזכויות המוענקות לחברי המועדון כמפורט בתקנון זה.

למען הסר ספק, מובהר, כי לא ניתן להשתמש בזכויות המוענקות לחברי המועדון כמפורט בתקנון זה בחנויות הפיזיות של החברה, ובכלל זה לא ניתן יהיה להשתמש בזכויות בחנויות ובמחלקות האאוטלט (עודפים) ובחנויות המופעלות על ידי זכיינים. חנויות אלה אינן מהוות חלק מחנויות הרשת בכל הקשור לתקנון ו/או לשוזים קלאב.

 1. מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.

 

הצטרפות לשוזים קלאב וחברות בשוזים קלאב

 1. ההצטרפות לשוזים קלאב תתאפשר לכל חבר המעוניין בכך, וכשיר לבצע פעולות משפטיות (או קיבל את האפוטרופוס המוסמך שלו לכך), ובכפוף להוראות תקנון זה.
 2. ההצטרפות לשוזים קלאב כאמור אינה כרוכה בתשלום והינה בעת פתיחת חשבון באתר.
 3. ההצטרפות לשוזים קלאב הינה אישית, בלתי ניתנת להעברה ובכפוף להוראות התקנון.
 4. לצורך הצטרפות לשוזים קלאב, יהיה על חבר המועדון למלא על טופס הצטרפות, כפי שיסופק לו על ידי החברה (להלן: "טופס ההצטרפות"). החבר מתחייב למסור את כל הפרטים המבוקשים בטופס ההצטרפות בהתאם לפרטים האישיים המופיעים בתעודת הזהות, כשהם נכונים עדכניים ומלאים ומאשר כי ידוע לו שהאמור מהווה תנאי לחברותו בשוזים קלאב. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לסרב לקבל לשוזים קלאב לקוח שלא מסר לחברה את מלוא הפרטים המבוקשים בטופס ההצטרפות ו/או מסרם באופן בלתי ברור.
 5. חבר המועדון יעדכן את החברה עם שינוי בפרטיו באמצעות פניה לשירות הלקוחות במספר 03-6213033 או במייל info@weshoes.co.il או בצ'אט באתר או בוואטסאפ 052-3243538 של החברה, כדי לאפשר לחברה להמשיך וליידעו לגבי הטבות. החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לאי-קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי חבר המועדון במועד או מכל סיבה אחרת.

 

החברות בשוזים קלאב והשימוש בהטבות שוזים קלאב

 1. החברות בשוזים קלאב הלקוחות הינה אישית לחבר המועדון ואינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר, אלא באמצעות כניסה לאזור האישי של חבר המועדון באתר.
 2. בהטבות שוזים קלאב ניתן יהיה לעשות שימוש באתר בלבד.
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, החברה תהיה רשאית לבטל, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את הטבות הקבועות ו/או כל הטבה אחרת המוענקת לחברי המועדון על פי תקנון זה ובמקרה שתחליט לעשות כן תמסור החברה לחברי המועדון הודעה על כך מראש בהתאם לפרק הזמן המינימלי הנדרש ע"פ הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "החוק"), או כל דין אחר שיחול במועד הרלוונטי.
 4. במידה וחבר מועדון לא יממש את ההטבה הקבועה או ההטבות ככל שיהיו, מכל סיבה שהיא, לא יהא צורך לפצותו או לשנות את מהות ההטבה הקבועה/ההטבות וכיו"ב.
 5. תקופת פעילות שוזים קלאב: שוזים קלאב יהיה פעיל עד להחלטה אחרת של החברה. מובהר כי החברה רשאית להפסיק בכל עת את פעילות שוזים קלאב, ובמקרה שתחליט לעשות כן תמסור החברה לחברי המועדון הודעה על כך מראש בהתאם לפרק הזמן המינימלי הנדרש ע"פ הוראות החוק, או כל דין אחר שיחול במועד הרלוונטי.
 6. למען הסר ספק, החברה שומרת את זכותה לסרב ו/או שלא לאשר הצטרפות של אדם שביקש להצטרף לשוזים קלאב ו/או להורות על הפסקת חברות של חבר מועדון, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא על החברה כל חובה לנמק את החלטתה.

 

הטבות ומבצעים לחברי שוזים קלאב

 1. "הטבת הצטרפות" – במועד הצטרפות לשוזים קלאב, יהיה חבר המועדון זכאי להטבה בסך של 150 נקודות בשווי של 15 ₪ לרכישה באתר. ההטבה ניתנת למימוש החל מהרכישה שלאחר מועד הצטרפות של חבר המועדון בחברה.
 2. "הטבת נקודות ברכישה השנייה" ברכישה השנייה באתר החברה במועד שלאחר מועד הצטרפות של החבר לשוזים קלאב, יהא חבר המועדון זכאי להטבה בסך של 300 נקודות בשווי של 30 ₪ (נא השלימו) לרכישה באתר בלבד. מינימום רכישה של 50 ₪ באתר.
 3. הטבת 100 נקודות ברכישה בחנויות החברה וקיבל חשבונית דיגיטלית (ירוקה) – במסגרת ביצוע רכישה בחנויות החברה הפיזיות, יקבל חבר המועדון מילת מפתח בחשבונית/קבלה דיגיטלית (ירוקה) לטלפון הנייד שימסור במעמד הרכישה, המקנה 100 נקודות לצבירה. על מנת לצבור את הנקודות תחת שמו של חבר המועדון, על חבר המועדון להתחבר לאזור האישי של שוזים קלאב באתר, ולהקליד את מילת המפתח תחת הרובריקה "קניתם בחנות".
 4. הטבת 10 נקודות באמצעות מעקב אחר חשבון החברה בפלטפורמת אינסטגרם ו/או בפייסבוק- על מנת לצבור 10 נקודות באמצעות מעקב/לייק בפלטפורמת האינסטגרם ו/או הפייסבוק של החברה, על חבר המועדון להתחבר לאזור האישי של שוזים קלאב באתר, ללחוץ על כפתור של אינסטגרם ו/או כפתור של פייסבוק באזור האישי, ולאחר מכן ללחוץ על כפתור "הלייק" (LIKE) ו/או לעקוב אחר דף החברה באינסטגרם ו/או בפייסבוק. הנקודות יתווספו לחשבון של חבר המועדון באופן אוטומטי. 
 5. מתן ביקורת על המוצר שנרכש במסגרת דוא"ל המתקבל על אישור הרכישה – על מנת לצבור 20 נקודות על חבר המועדון להעניק ביקורת בכתב על המוצר שרכש. הביקורת תתבצע באמצעות הדוא"ל שהתקבל דבר אישור ביצוע הרכישה. במידה וחבר המועדון מוסיף תמונה לביקורת- יהא זכאי ל- 30 נקודות נוספים (בנוסף 20 נקודות). במידה וחבר המועדון מוסיף וידאו לביקורת – יהא זכאי ל- 40 נקודות נוספים (בנוסף ל-20 ו-30 נקודות כאמור).

 

 • צבירה נקודות בתכנית הדרגות-
 1. "תכנית הדרגות"
  • "דרגת הבסיס" SHOOZ BASIC  .
   • בקניה של מעל 50 ₪ בשנה (ממועד הצטרפות לשוזים קלאב) יהא חבר המועדון בדרגת הבסיס. במסגרת דרגה זו, בכל רכישה באתר יצבור חבר המועדון נקודות. בעבור כל 1 ₪ מהרכישה יהא חבר המועדון זכאי ל- 1 נקודה.
   • כמו כן, במועד הצטרפות לשוזים קלאב, יהיה חבר המועדון זכאי להטבה בסך 150 נקודות בשווי 15 ₪. אשר תינתן למימוש באתר בלבד לאחר 7 ימים ממועד ההצטרפות.
   • הטבת יום ההולדת - חבר מועדון החוגג יום הולדת בדרגה זו, ייהנה מהטבה חד פעמית של 500 נקודות בשווי 55 ₪.  
  • "דרגת הביניים" SHOOZ CRUSH  .
   • בקניה של מעל 350 ₪ בשנה (ממועד הצטרפות לשוזים קלאב) יהא חבר המועדון בדרגת הביניים. במסגרת דרגה זו, בכל רכישה באתר יצבור חבר המועדון נקודות. בעבור כל 1 ₪ מהרכישה יהא חבר המועדון זכאי ל-  2 נקודות.
   • כמו כן, במועד הצטרפות לשוזים קלאב, יהיה חבר המועדון זכאי להטבה בסך 250 נקודות בשווי 25 ₪ אשר תינתן למימוש באתר בלבד לאחר 7 ימים ממועד ההצטרפות.
   • הטבת יום ההולדת - חבר מועדון החוגג יום הולדת בדרגה זו, ייהנה מהטבה חד פעמית של 750 נקודות בשווי 75 ₪.
  • "דרגת הפרימיום" SHOOZ MEGA  (הדרגה הגבוהה ביותר).
   • בקניה של מעל 750 ₪ בשנה (ממועד הצטרפות לשוזים קלאב) יהא חבר המועדון בדרגת הפרימיום. במסגרת דרגה זו, בכל רכישה באתר יצבור חבר המועדון נקודות. בעבור כל 1 ₪ מהרכישה יהא חבר המועדון זכאי ל- 1.5 נקודות.
   • כמו כן, במועד הצטרפות לשוזים קלאב, יהיה חבר המועדון זכאי להטבה בסך 350 נקודות בשווי 35 ₪ אשר תינתן למימוש באתר בלבד לאחר 7 ימים ממועד ההצטרפות.
   • הטבת יום ההולדת - חבר מועדון החוגג יום הולדת בדרגה זו, ייהנה מהטבה חד פעמית של 1,000 נקודות בשווי 110 ₪.
  • מימוש נקודות בתכנית הדרגות-
 1. בצבירה של 300 נקודות (סך שווי הנקודות הינו 30 ₪) יהא זכאי חבר המועדון לממש את הנקודות באתר כאשר סך ההזמנה הינו מינימום 50 ₪.
 2. בצבירה של 400 נקודות (סך שווי הנקודות הינו 40 ₪) יהא זכאי חבר המועדון ממש את הנקודות באתר כאשר סך ההזמנה הינו מינימום 60 ₪.
 3. בצבירה של 500 נקודות (סך שווי הנקודות הינו 55 ₪) יהא זכאי חבר המועדון לממש את הנקודות באתר כאשר סך ההזמנה הינו מינימום 75 ₪.
 4. בצבירה של 1,000 נקודות (סך שווי הנקודות הינו 110 ₪) יהא זכאי חבר המועדון לממש את הנקודות באתר כאשר סך ההזמנה הינו מינימום 130 ₪.
 5. ככל וחבר המועדון לא הגיע למינימום הנקודות כמפורט לעיל, לא יהיה זכאי חבר המועדון לממש את הנקודות במסגרת ההזמנה באתר אלא לצבירתן בלבד.
 6. יובהר, כי כלל הנקודות במסגרת תכנית הדרגות יתווספו לחשבון של חבר המועדון באתר כ-72 שעות לאחר אישור ההזמנה שביצע באתר. לאחר הצטרפות לדרגה מתכנית הדרגות, תיתכן תקופת המתנה בת 7 ימים לקבלת הנקודות כמפורט בסעיף 28 על כל תתי סעיפיו.
 7. שווי של כל נקודה בכלל ההטבות והדרגות הוא 0.1 ₪.
 8. לאחר כניסת חבר המועדון לתכנית הדרגות, במהלך 12 חודשים ממועד הצטרפות לשוזים קלאב יסווג חבר המועדון בהתאם לתנאי הדרגות כמפורט בסעיף 28 על כל תתי סעיפיו. לאחר 12 חודשים כאמור וככל וחבר המועדון לא יצבור נקודות בהתאם לדרגה אליה סווג, יירד חבר המועדון בדרגה בהתאם לסך הרכישות שביצע באתר במהלך 12 החודשים כאמור.
 9. חבר מועדון יהא רשאי לממש את הנקודות העומדות לרשותו בחנויות החברה ו/או באתר 12 חודשים מיום שחל לצבור את הנקודות. בתום תקופה של 12 חודשים ממועד זה, ימחקו לחלוטין כל הנקודות שנצברו לו והוא לא יהא רשאי לעשות בהן שימוש.
 10. לא ניתן לצבור נקודות עבור רכישות שבוצעו לפני פתיחת חשבון באתר והצטרפות לשוזים קלאב.
 11. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לבטל, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את הטבת הצבירה ו/או כל הטבה אחרת המוענקת לחברי המועדון על פי תקנון זה, ובמקרה ותחליט לעשות כן תמסור החברה לחברי המועדון הודעה על כך מראש בהתאם לפרק הזמן המינימאלי הנדרש עפ"י הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), או כל דין אחר שיחול במועד הרלוונטי.
 12. נצברו נקודות לרשות חבר המועדון בגין רכישה בה לא כובד אמצעי התשלום (לדוגמה: שיק שחזר), הנקודות שנזקפו לרשות חבר המועדון בגין רכישה כאמור ימחקו.
 13. מובהר בזאת, כי החברה תהיה פטורה מאחריות כלשהי כלפי חברי המועדון במקרה שיחולו טעויות בצבירת הנקודות של החברים במסלול ההטבות כתוצאה מתקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או אחרת בתוכנה ו/או בחומרה של מחשבי החברה.
 14. רק חבר מועדון בתוקף יכול לצבור ו/או לממש נקודות.
 15. צבירת הנקודות תתבצע במעמד הרכישה בלבד באתר החברה, ולא תתאפשר צבירה בדיעבד.
 16. במקרה בו חבר מועדון צבר נקודות במסגרת רכישה באתר, ולאחר מכן הרכישה בוטלה על ידו בהתאם לדין (בהתאם ובכפוף לתנאי תקנון האתר), אזי הנקודות שנצברו במסגרת הרכישה הנ"ל תקוזזנה מיתרת הנקודות של חבר המועדון בעת הביטול ו/או ההחלפה כאמור.
 17. ניתן לצבור את הנקודות באמצעות רכישה באתר החברה ובכפוף להזדהות כחבר מועדון בעת הכניסה לאתר. מובהר כי לא יתאפשר מימוש/צבירת נקודות צבורות בחנויות הפיזיות אלא באתר בלבד.
 18. לא ניתן להמיר את הנקודות שנצברו לכסף ו/או לזיכוי.
 19. ככל וחבר המועדון ביצע רכישות באתר ממספר כתובות דוא"ל, אשר כולן משויכות לחבר/י המועדון, ניתן לאחד את כלל הנקודות שנצברו (ככל ונצברו) לחשבון אחד בעל כתובת דוא"ל אחת. פעולה זו ניתנת למימוש באופן חד פעמי בלבד, ולכן חבר המועדון מתבקש להקפיד לשייך את רכישותיו באתר לחשבון אחד בלבד. למען הסר ספק יובהר, כי לא ניתן לשנות את כתובת הדוא"ל ששויכה לחשבון קיים.
 20. החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע מבצעים מוגבלים בזמן, במהלכם יתאפשרו צבירה או מימוש מיוחדים של נקודות על ידי חברי המועדון.
 21. חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, כל זאת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. למען הסר ספק, אין החברה מתחייבת להעביר מידע ו/או עדכון בנוגע להטבות ו/או מבצעים לידיעת חברי המועדון.
 22. במידה וחבר מועדון לא יממש את ההטבה הקבועה או ההטבות ככל שיהיו, מכל סיבה שהיא, לא יהא צורך לפצותו או לשנות את מהות ההטבה הקבועה/ההטבות וכיו"ב.
 23. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות תקנון זה, לרבות שינוי, הוספה, גריעה של התנאים, ההטבות, והמבצעים, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. במקרה כאמור וככל ונדרש ע"פ החוק החברה תודיע על כך מראש לחברים בהתאם לפרק הזמן המינימלי הנדרש כקבוע בחוק בהתאם לכל מקרה.
 24. החברה תהא רשאית, מעת לעת, לקבוע שיעורי הנחת שוזים קלאב ו/או הטבת הצטרפות שונים ו/או לקבוע כי למוצרים מסוימים לא תהא הנחה כלל, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 25. בנוסף להנחת שוזים קלאב והטבת ההצטרפות, חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות סוף עונה, הגעת קולקציות חדשות ומבצעים אחרים, הזמנות לאירועים והשקות, כל זאת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. למען הסר ספק, אין החברה מתחייבת להעביר מידע ו/או עדכון כאמור לעיל לידיעת חברי המועדון.

 

החזרת מוצרים-

 1. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה הינה בהתאם להוראות החוק.

יובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לנכות מהחזר הכספי ו/או מהזיכוי דמי ביטול ו/או הוצאות סליקה והכל בהתאם להוראות החוק.

 1. מידע אודות החזרת מוצרים ו/או ביטול עסקה מצוי ומעודכן בתקנון האתר.

 

מידע שיווקי

 1. ככל וחבר המועדון הסכים, במסגרת מילוי הפרטים על גבי טופס ההצטרפות לשוזים קלאב, לקבל מהחברה דברי דואר ו/או הודעות באמצעים אלקטרוניים, הסכמת הלקוח כאמור מהווה הסכמה לקבלת הודעות וחומר שיווקי לרבות בדוא"ל וב-SMS על הטבות, פרסומים והצעות לרכישת מוצרים לרבות הזמנות לאירועים, הצעות, מידע מעניין ומבצעים בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982. ככל שאינו מעוניין כך, בכלל או מסוג מסוים, חבר המועדון מוזמן להודיע לחברה על כך בכל עת באמצעות הסרה מרשימת התפוצה באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור. מובהר כי;
 2. בהצטרפות לשוזים קלאב מאשר חבר המועדון שהמידע אודותיו, לרבות מידע שיימסר ו/או שהצטבר אודותיו במהלך חברותו בשוזים קלאב יישמר במאגר המידע של החברה וישמש לצורך המטרות המפורטות בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות של החברה.
 3. לעמוד "מדיניות פרטיות" לחצו כאן >>
 4. ההצטרפות לשוזים קלאב אפשרית לאנשים פרטיים בלבד, מגיל 18 ומעלה, אשר מילאו את טופס ההצטרפות על כל פרטיו, עמדו בכל תנאי התקנון, קראו את התקנון והסכימו לכל האמור בו.

 

ביטול חברות

 1. החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לבטל ו/או להשהות את החברות ביחס לכל חבר מועדון בהתאם להוראות הדין ותקנון זה, ובכלל זה, ומבלי לגרוע, חבר מועדון שהפר את הוראות התקנון ו/או הדין, שאמצעי התשלום שלו לא כובדו על-ידי בנקים, חברות אשראי וכיו"ב ו/או שגרם לנזק לחברה בדרך כלשהי. לחברי המועדון שחברותם בוטלה או הושהתה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין כך.

התיישנות

 1. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, חבר המועדון מודע ומאשר כי תקופת ההתיישנות לגבי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם שוזים קלאב, תוגבל לתקופה בת שישה (6) חודשים, והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

סמכות שיפוט וברירת דין

 1. על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש בשוזים קלאב ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לתקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתקנון זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 

אחריות ושיפוי

 1. החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שיגרמו בכל הקשור ו/או הנובע מהצטרפות או אי הצטרפות לשוזים קלאב ולתקנון זה.
 2. כל אדם המצטרף לשוזים קלאב או הרוצה להצטרף מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את החברה, שוזים קלאב ו/או מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין בשוזים קלאב ו/או בכל דבר אחר הקשור או הכרוך בשוזים קלאב ללא יוצא מן הכלל.
 3. החברה וכל מי מטעמה לא ישאו בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו.
 4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי כל חבר או הרוצה להצטרף מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור, שיבושים או תקלות, לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו  את חבר המועדון בכל סעד או זכות או תרופה.
 5. חבר המועדון מצהיר כי ידוע לו שהדיוור הקשור לתקנון, לרבות ההטבות, תלוי, בין היתר, בצדדים שלישיים. החברה ו/או שוזים קלאב אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא יהיו אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לחבר המועדון ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.
 6. חבר המועדון מתחייב בזאת לשפות את החברה ו/או כל מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם בגין הפרת הוראות תקנון זה, לרבות בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתופנה כנגד החברה על ידי צד ג' הנובעת מהפרת הוראות תקנון זה.

 

שונות

 1. החברות בשוזים קלאב כפופה להוראות שבתקנון זה ולהוראות הדין.
 2. אם תנאי מתנאי תקנון זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי התקנון ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי התקנון הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר, אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
 3. כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתנאי תקנון זה ו/או הסכמתה לסטות מתנאי תקנון זה לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.
 4. היה ותימצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום אחר מכל מין וסוג, ביחס לשוזים קלאב, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
 5. חבר אשר יעבור על הוראה מתקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא יהא זכאי להטבה לפי תקנון זה ו/או לכל זכות אחרת.
 6. חבר אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תקנון זה לאחר, החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.
 7. בהצטרפותו לשוזים קלאב מצהיר החבר ומאשר כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו ואם לא קרא כי ניתנה לו האפשרות לקרוא את התקנון והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר ועניין בכל הקשור לשוזים קלאב.
 8. מובהר כי הוראות תקנון זה באות בנוסף ובהשלמה להוראות תקנון לקוחות של החברה ומדיניות הפרטיות בו ובשום מקרה אינן מחליפות את הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות הנ"ל. בכל מקרה בו נתגלה סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות התקנון ומדיניות הפרטיות הנ"ל, תגבר ההוראה אשר תעניק את מירב הזכויות לחברה.
 9. אין בתקנון זה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.

 

עודכן ביום 14.7.2024