תקנון אתר

תקנון אתר:

אתר WeShoes (להלן: "האתר" או "WeShoes") הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעל האתר ומפעילו הינו חברת תמוז סחר (1983) בע"מ, ח.פ. 510963580, שמשרדה הרשום ברח' ביאליק 5 תל אביב 03-6213000 (להלן: "החברה" או "WeShoes"). מובהר כי החברה הינה חברה המייבאת לישראל ומפיצה מותגי הנעלה, אופנה, אביזרים ואביזרי אופנה (להלן: "המוצרים"), בין השאר באמצעות רשתות חנויות המנוהלות ו/או מופעלות על ידה וידועות בשמות "קרוקס אנד מור" ו/אוWeShoes". להלן יקראו אלו: "רשת החנויות".
הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר ו/או בקשר לרכישות באמצעותו. לפיכך, יש להתעדכן מעת לעת בכל שינוי שיבוצע על ידי החברה בתקנון זה.
תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין WeShoes, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מביע הסכמתו כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
לצורך תקנון זה, "משתמש" - כל אדם, לרבות חברה, העושה שימוש כלשהו באתר, לרבות גלישה וביצוע כל פעולה באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

א. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, או נגרע כושרך המשפטי מכל טעם אחר, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") ו/או בעל תפקיד שמונה לך בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון והוראותיו וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים או האפוטרופוס הרלוונטי לאמור בתנאי התקנון.

ב. משתמש המעוניין לבצע רכישות באמצעות האתר, הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף. אין לעשות שימוש בכרטיס אשראי של אדם אחר.

ג. משתמש המעוניין לבצע רכישות באמצעות האתר ו/או המעוניין לקבל דיוור, הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.


תנאים כלליים:

מובהר כי WeShoes רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר ו/או חלק ממנה בכל עת וללא הודעה מראש ובכפוף להוראות כל דין.
WeShoes
שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
המכירה באתר לא מיועדת למכירה סיטונאית ולא מיועדת למכירה חוזרת (קניית מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים).
תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י WeShoes ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי ובהתאם להוראות כל דין .
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון
תמונות המוצרים באתר הם לצורך המחשה בלבד, יכולים להיות הבדלים קלים בגוונים.שירותים המוצעים באתר:

אתר WeShoes מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן:

גלישה ועיון בתכנים שונים; רכישת מוצרים ו/או שירותים; יצירת "רשימת מועדפים" – רשימת פריטים נבחרים על ידי המשתמש; שיתוף ושליחת פריטים מהאתר ע"י המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף ותיוג באמצעות רשתות חברתיות; מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק ו/או באתרים של החברה; הרשמה לדיוור לצורך קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים.

מובהר כי WeShoes אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, וWeShoes- תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם או לבטל) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.

מובהר, כי WeShoes רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף WeShoes בפייסבוק ו/או בכל מדיה חברתית אחרת כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של WeShoes ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. משתמש אשר העלה תכנים לאתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן לWeShoes את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי WeShoes תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק ו/או בכל מדיה חברתית אחרת וללא תשלום כלשהו. זכות זו של WeShoes תישמר ללא הגבלת זמן. כמו כן, המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי לWeShoes מוניטין בתחום פעילותה וכי הוא מתחייב להימנע מכל פגיעה במוניטין של WeShoes ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של WeShoes בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של החברה כאמור.

בעצם העלאת התכנים המשתמש מאשר כי הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום בהתאם להוראות כל דין. במידה והמשתתף איננו היוצר או בעל הזכויות בתכנים ששלח, המשתתף מאשר שהינו בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות בהם, המתיר לו למסור אותם ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. המשתמש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של התכנים ששלח, ומתחייב לשפות את החברה, על פי דרישתה הראשונה בכתב, בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה כתוצאה מכך.

הרכישה באתר:

האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע, מחיר המכירה וכן תמונה להמחשה בלבד (להלן: "דף הפריט"). לתשומת הלב, WeShoes רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים בהתאם להוראות הדין, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. המחירים, המבצעים ותנאי התשלום, תקפים לקנייה באתר האונליין בלבד. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, אך לא רק: מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל WeShoes להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). האחריות על נכונות הפרטים הנמסרים הנה על המשתמש בלבד. לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לWeShoes לרבות עקב שיבוש הפעלת האתר. כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק בכפוף לקבלת אישור המשתמש לקבלת דיוור ישיר בכל אמצעי הדיוור בהתאם להוראות הדין. המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר, בעת ביצוע הזמנה באתר, כולל את שם המשתמש, כתובת האימייל, מספר הטלפון של המשתמש. בנוסף, החברה מקבלת ושומרת באופן אוטומטי מידע מהמחשב ומהדפדפן שלך, כולל כתובת ה-IP שלך, מאפייני התוכנה והחומרה, ופרטי העמוד שבו ביקשת לצפות לשם צרכים סטטיסטיים ושיפור השירותים. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע WeShoes בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי (מובהר כי בהתייחס לפרטי כרטיס אשראי, הכוונה לעיל ולהלן, היא גם ל"פייפאל" או כל שרות תשלומים אלקטרוני אחר אשר קביל ומוצע בWeShoes), תמסור למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב הרוכש בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: "הפריטים".

תנאים להשלמת עסקת הרכישה:

עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שWeShoes תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין WeShoes. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי מכל סיבה שהיא - יקבל הלקוח הודעה מתאימה במסגרתה יובהר כי העסקה לא בוצעה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה WeShoes רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת WeShoes. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד WeShoes ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. WeShoes שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה ו/או להימנע ממכירה לרוכשים אשר מנצלים את השירות באופן בלתי סביר ו/או לרעה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולהוראות כל דין. אין כפל קופונים באתר.

במקרה ונפלה טעות סופר משמעותית ו/או תקלה במחיר הפריט ו/או בהנחה ו/או בתנאים עיקריים של העסקה, WeShoes רשאית לבטל את הרכישה ולהודיע על כך לרוכש. במקרה זה העסקה תהיה בטלה מעיקרה כאילו לא בוצעה כלל והרוכש לא יהא זכאי לכל פיצוי, ישיר או עקיף, בגין הרכישה.

במידה וימצאו רק חלק מהפריטים המצויים בהזמנה תהיה WeShoes רשאית לקיים את ההזמנה רק באשר להם ובלבד שתחייב את המשתמש רק בגינם ותיידע את הרוכש בדוא"ל בדבר הפרטים שהוזמנו בפועל וסך החיוב שבוצע בגינם.

מובהר ומודגש, כי ייתכן וישנם פערים בין המלאים המוצגים באתר ובין המלאים אשר ניתנים לליקוט ולמכירה בפועל בעת הליקוט בפועל של פריטים שהוזמנו ולפיכך לא תהיה למשתמש כל טענה וכל זכות בנושא, למעט זכויותיו על פי דין לרבות זכותו לבטל את ההזמנה.

ההזמנה תרשם במחשבי WeShoes וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של WeShoes אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את WeShoes.מובהר כי רישומי מערכת המחשב של WeShoes הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.

אספקת המוצר:
אספקת במוצרים תהא אך ורק לכתובות בישראל. הרוכש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו לרבות קבלת שירותי חבילות כגון Box-It (להלן: "חברת שירותי חבילות"), או לחילופין, לבחור באספקת הפריטים אל חנות מחנויות הרשת על פי בחירתו.

אספקה לבית הרוכש ו/או לכתובת שנבחרה על ידו ו/או באמצעות חברת שירותי חבילות כגון Box-It (שירותים אלו לא נכללים באתר)WeShoes תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 10 ימי עסקים).WeShoes איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. WeShoes אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אספקת פריטים אל בית המשתמש כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר (להלן: "דמי משלוח"). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

אספקה באמצעות חברת שירותי חבילות תיעשה בהתאם לבחירת הלקוח, בכפוף לתקנון חברת שירותי החבילות. המשתמש מצהיר ומאשר כי את שירותי החבילות יקבל ישירות מחברת שירותי החבילות, ולא תהא לו כל טענה בנושא כנגד WeShoes. *הזמנות שיבוצעו לאחר השעה 12:00 ייחשבו שבוצעו ביום העסקים הבא.

אספקה לאחת מחנויות הרשת ברחבי הארץ:
אספקת הפריטים לחנות תבוצע תוך עד 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר. הפריטים יסופקו לחנות רשת שתיבחר על ידי המשתמש, על פי העדפתו, וכפי שיסומן על ידי המשתמש באתר (רשימת חנויות הרשת מופיעה באתר). עם הגעת הפריטים המוזמנים לחנות הרשת שנבחרה על ידי המשתמש, תשלח על כך הודעה למשתמש ו/או נציג ייצור קשר טלפוני עם המשתמש לצורך עדכונו בדבר הגעת הפריטים לחנות, בהתאם לבחירת החברה. המשתמש יאסוף את הפריטים מן החנות במהלך שעות פעילות החנות. WeShoes תשמור את הפריטים בחנות הנבחרת למשך 7 ימים. במקרה שהמשתמש לא יופיע לאיסוף הפריטים מן החנות בתוך 7 ימים, כי אז תהיה WeShoes רשאית לבטל את העסקה. בנסיבות כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד WeShoes בקשר עם ביטול העסקה. במקרה של אספקת הפריטים לחנות רשת ואיסופם על ידי המשתמש מן החנות לא יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח כלשהם.

אספקה כללי:
זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים בWeShoes ו/או בגין כל שינוי שייווצר בעקבות התפרצות מגפת הקורונה. המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי WeShoes לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:

עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מצב ביטחוני, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום, התפרצות מגיפות ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת WeShoes. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית WeShoes תהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש. מובהר כי WeShoes איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי. אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, WeShoes תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה.

מובהר כי אספקת הפריטים (בחנות רשת או בבית המשתמש) יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר "אישור ההזמנה" כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של WeShoes. מוסכם כי WeShoes ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף שסופק לה במסגרת ביצוע הרכישה באתר, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.

הזדהות באתר ו/או הנחות והטבות האתר ו/או הנחות מועדון רשת WeShoes
משתמש רשום באתר הינו משתמש אשר אישר לשלוח אליו חומר פרסומי ו/או לא הודיע כי אין הוא רוצה לקבל חומר פרסומי כאמור ו/או לא ביקש להסיר את עצמו ו/או את פרטיו מרשימות הדיוור של האתר. משתמש רשום רשאי לבקש להסיר עצמו מרשימת הדיוור עוד בטרם קבלת דיוור בדרך הבאה באמצעות פניה לשרות לקוחות של WeShoes אשר פרטיו מופיעים בסיפא לתקנון זה. WeShoes תציע למשתמשים רשומים הנחות ו/או הטבות, לפי שיקול דעתה המלא, ובתנאי שבעת ביצוע רכישה הינם משתמשים רשומים באתר. ביקש משתמש שלא לקבל דיוורים ו/או להסיר את פרטיו מרשימות הדיוור של האתר, WeShoes תסיר אותו מרשימת הדיוור ותהיה רשאית שלא להקנות לו הטבות ו/או הנחות שחלות על משתמשים רשומים, והכל בכפוף להוראות כל דין.

בעת כניסה לאתר ו/או בעת גלישה בו ו/או בעת ביצוע רכישה יהא משתמש רשאי להזדהות כמשתמש רשום באתר באמצעות הקלדת הפרטים הנדרשים, וככל שהוא אכן משתמש רשום, יהא זכאי להטבות ו/או הנחות שמוקנות למשתמשים רשומים באתר, בכפוף לכך שאישר קבלת דיוורים מהאתר אליו. האמור כפוף להוראות כל דין.

משתמשים אשר הינם חברים שחברותם בתוקף, במועדון הלקוחות של רשת חנויות WeShoes (לרבות חברים במועדון קרוקס אנד מור) ובהתאם לתקנון המועדון (להלן יקראו כל אלה: "חברי מועדון רשת WeShoes") יהיו רשאים להזדהות כחברי מועדון כאמור ולקבל הטבות ו/או הנחות המוקנות לחברים רשומים באתר ו/או חברי מועדון רשת WeShoes והכול בכפוף לשיקול דעתה המלא של החברה ובכל מקרה לא יינתן כפל הנחות. מובהר כי החברה תהיה רשאית להתנות את מימוש ההטבות /או הנחות הניתנות באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות כל דין.

לצורך הזהות כמשתמש רשום באתר ו/או כחבר מועדון רשת WeShoes יידרש המשתמש למלא פרטים כגון תעודת זהות ו/או כתובת אי מייל ו/או מספר טלפון סלולארי ו/או קוד שיישלח אליו ו/או פרטים נוספים בהתאם לנדרש על ידי האתר ורק לאחר מילויים ובדיקתם מול נתוני האתר ו/או החברה יאושר המשתמש כמשתמש רשום באתר ו/או כחבר מועדון רשת WeShoes. החברה ו/או האתר יהיו רשאים שלא לאשר היות משתמש רשום באתר בכל מקרה של חשש של ניצול ו/או מניפולציה ו/או שימוש בלתי סביר באתר ו/או מכל סיבה בהתאם לשיקול דעתה הסביר של החברה.

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש והחלפת פריטים:
משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכול כמפורט להלן:

ביטול עסקה לפני משלוח הפריט - דהיינו לפני שהופקה חשבונית בגין הרכישה ולפני שהפריט יצא ממחסני החברה, יעשה באמצעות הודעה בשיחה טלפונית שהמשתמש ימסור לשירות לקוחות WeShoes באמצעות פרטי הקשר כמנויים בסיפא התקנון להלן. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו). לפירוט כל דרכי ביטול עסקה לחצו כאן

ביטול עסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – דהיינו לאחר שהופקה חשבונית בגין הרכישה או לאחר שהפריט יצא ממחסני החברה - המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה תוך 14 יום ממועד הפקת החשבונית בגין הרכישה או מיום קבלת המוצר, לפי המאוחר (או ככל שהרוכש הוא אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש – כהגדרתם בחוק – תוך 4 חודשים), באמצעות הודעה לחברה על רצונו בביטול העסקה לפרטי הקשר כמנויים בסעיף בסיפא התקנון. בהודעת הביטול על המבקש לבטל לציין את שמו, מספר תעודת הזהות שלו ופירטי העסקה שברצונו לבטל. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לחברה או לאחת מחנויות הרשת לפי בחירתו, כשהוא באריזתו המקורית. ביטול העסקה מותנה בהשבת הפריט כשהוא תקין. זכותו של המשתמש לבטל עסקה ו/או להחליף מוצרים אינה גורעת מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים אם החברה תיווכח כי ערכם פחת, לרבות כתוצאה מהרעה או שינוי במצבם בזמן שהיו ברשותו של המשתמש. החברה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים ובלבד שהביטול לא נבע מפגם, קלקול במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך הגילוי, והכל בהתאם להוראות החוק.

ביטול עסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר - על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידיו. עם ביצוע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך, יתואם המועד לאיסוף המוצר. בנוסף, ניתן להחזיר מוצר באחת מחנויות הרשת.

בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, או במקרה של ביצוע החלפה, בה המשתמש יבקש שירות על ידי שליח מטעם החברה, המשתמש לא יהא זכאי להחזר דמי המשלוח וכן יחויב בדמי המשלוח בגין איסוף הפריט/ים ו/או החלפתם.

החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה בתוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה לביטול העסקה ו/או החזרת הפריט לפי המאוחר מבניהם, ביטול עסקה בכרטיסי דביט למיניהם (דיירקט) יבוצע במזומן תוך 7 ימי עסקים.

החלפת פריט בפריט אחר או החזרתו כנגד קבלת שובר זיכוי – יתאפשר כנגד החזרת המוצר לאחת מחנויות הרשת ו/או לחברה בצירוף חשבונית הרכישה, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט, הפריט תקין וארוז באריזתו המקורית ככל שהדבר אפשרי.

החלפת הפריט בפריט אחר או החזרתו כנגד קבלת שובר זיכוי תיעשה ברשת החנויות, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת ברשת, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש.

מובהר, כי החזר כספי ו/או החלפת מוצר ו/או שובר זיכוי יהא סכום הזיכוי אשר המשתמש זכאי לקבל ו/או להחליף לפי סכום העלות על פי הקבלה בגין הרכישה, דהיינו הסכום שהמשתמש שילם עבור המוצר בעת ביצוע עסקת הרכישה, באופן בו במבצעי מותני רכישות (כגון 1+1, מוצר שני בהנחה וכד') תהא העלות האפקטיבית של המוצר המוחזר העלות המיוחסת לו בהתחשב בכלל ההנחות ו/או ההטבות שניתנו במסגרת עסקת הרכישה.

בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של WeShoes בדרכים המנויות באתר ובסיפא התקנון להלן.

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות חוק הגנת הצרכן לעניין ביטול עסקה והתקנות מכוחו לבין הוראות תקנון זה, יגברו הוראות החוק.

אחריות, אבטחה ופרטיות:

WeShoes
ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של החברה) מאגר מידע מספר 700061370 הרשום על שם החברה (אשר אחת ממטרותיו היא דיוור ישיר).

מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של WeShoes להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי WeShoes ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי WeShoes. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, WeShoes לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, ככל שייגרם, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. WeShoes מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש לרבות דיוור באמצעי המדיה השונים, לרבות באמצעות מסרונים והודעות דוא"ל, בהתאם להוראות כל דין ולקבוע בתקנון זה להלן.

למרות האמור לעיל, WeShoes תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בWeShoes ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי WeShoes לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי WeShoes צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, WeShoes תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, WeShoes מבהירה, כי לשם מתן שירותיה, WeShoes משתמשת, בין השאר בשירותי ספק חיצוני, חברת ויזמו טכנולוגיות בע"מ ("הספק") אשר מספקת לחברה את הפלטפורמה הטכנולוגית דרכה נותנת החברה את השירות ללקוחותיה. המידע הנאסף במסגרת מתן השירות ו/או השירותים הנוספים מועבר לספק זה ומעובד על ידו בהתאם לאמור למדיניות הפרטיות של הספק הזמינה בכתובת: -
https://www.priority-software.com/il/privacy-policy/מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בפרט, כי האתר מהווה שלוחה של פעילות החברה ובכללה רשת החנויותWeShoes , החברה ורשת החנויות יהיו רשאים לשלוח למשתמש דיוורים (לרבות הודעות מדיה, הודעות טקסט וניוזלטרים) אשר נתן הסכמתו לקבלת דיוור מטעם החברה בקשר לאתר, למותגים הנמכרים באמצעות החברה ולרשת החנויות ופעילותה. המשתמש יהא רשאי לשלוח הודעת סירוב לקבלת דיוור ישיר ו/או דברי פרסומת כאמור, בכל עת, דרך כלל או מסוג מסוים, בהתאם להוראות חוק התקשורת בעניין משלוח הודעת סירוב.
האתר עושה שימוש בעוגיות (cookies) לקבלת פרטים נוספים ניתן ללחוץ כאן.

ביטול עסקת הרכישה על ידי WeShoes:

WeShoes
שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאינפלה טעות סופר משמעותית במחיר המוצר או בהנחהאם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש; בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה; המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בWeShoes ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו; אם לפי דעת החברה, בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג' ו/או במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית. בהקשר זה המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור ו/או ימסור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו; המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו באמצעות איסוף עצמי בתוך 7 ימים. בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון, אין באפשרות WeShoes לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית WeShoes לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור WeShoes לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק שהוא, ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר.

קניין רוחני:
כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר WeShoes, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, האתר והמידע המופיע בו במלואו, הינם רכושה של WeShoes בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על התכנים המוצגים באתר, עיצובו הגרפי של אתר WeShoes, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר WeShoes, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם WeShoes בלא קבלת הסכמת WeShoes מראש ובכתב. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר WeShoes לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות התקנון, אלא בכפוף לקבלת הסכמת WeShoes מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים ו/או תכנים (לרבות תמונות) מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של WeShoes מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו WeShoes, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם WeShoes , סימני המסחר של WeShoes (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוצא בזה - הם כולם רכושה של WeShoes בלבד. WeShoes הינה בעלת הזכות לעשות בהם שימוש ו/או להתיר עשיית שימוש כאמור. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. בנוסף, אין לעשות כל שימוש בסימני המסחר של המותגים השונים הנמכרים באמצעות החברה. אייקונים (icons) וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של WeShoes ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם WeShoes נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים לחברה. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

פרטי התקשרות

פרטי ההתקשרות עמנו הם כדלקמן:

שירות לקוחות 052-3243538
כתובת דוא"ל שירות לקוחות:info@weshoes.co.il
כתובת דוא"ל ביטול עסקה: info@weshoes.co.il
מדיניות החלפה והחזרה
לסניפי הרשת
ביטול הזמנה

דין ושיפוט:

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי, לפי העניין) במחוז מרכז ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות להתחברות באמצעות אפליקציית פייסבוק

החברה ו/או מי מטעמה נוקטים בכל האמצעים המקובלים והסבירים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של החברה (מאגר מידע מספר 700061370 הרשום על שם חברת תמוז סחר (1983) בע"מ).

אתר החברה הינו אתר מאובטח, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת החברה באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL- Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר החברה.

יודגש, כי פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות החברה, שכן החברה נעזרת בחברות חיצוניות [LeumiCard, IsraCard,PELECARD] לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

יובהר כי למרות מאמצי החברה לאבטח את הנתונים המצויים באתר, ייתכנו עדיין מקרים של פריצה למערכות המידע של האתר, וחשיפת הנתונים שבהן לגורמים שלישיים כלשהם, והחברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי בגין כל נזק, עקיף או ישיר, אשר ייגרם למשתמש כלשהו, ו/או מי מטעמו, עקב כך.

בלא לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמשים עקב חשיפת פרטי האשראי שהוקלדו על ידם לאתר ו/או שנמסרו על ידם למוקד שירות הלקוחות של החברה (במקרים החריגים בהם לא ניתן יהיה להקליד נתונים אלה לאתר) – בין כאלה אשר שימשו בפועל לצורך רכישת מוצרים ובין כאלה שלא.

החברה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש ולשליחת דיוור. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או במקרה בו המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי או דרישה מגוף מוסמך המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי ו/או בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

איסוף הנתונים מתבצע באמצעות קבצי קוקיס שנשמרים על הדפדפן, במידה ואושרו לשימוש, בנוסף מתבצע איסוף נתוני רכישה כגון מוצרים תדירות וכו'. נתונים אלו נאספים על מנת לתת חווית משתמש נכונה וטובה יותר מבחינת התאמת התכנים והמוצרים ללקוח. במידה והחברה תתבקש להסיר את הלקוח מרשומות אלו כמצוין מטה, הלקוח יוסר באופן מיידי וכך גם הרשומות הקיימות עליו.הסרה זו מתייחסת לכל תוכן שיווקי ופרסומי המונגש באמצעות רשומות אלו ושימוש בקבצי עוגיות של הדפדפן.

מטעמי נוחות הנכתב בתקנון לעיל ולהלן מופיע בלשון זכר, אך התוכן מתייחס לשני המינים כאחד.
מרגע ההתחברות באמצעות האפליקציה אתה מקבל עליך את תנאי השימוש בפייסבוק כמו שכתובים כאן.
השימוש באפליקציה על כל תכניה מוצעים בתנאי שהינך מקבל את כל התנאים להלן.
כאשר הנך מתחבר באמצעות אפליקציה ו/או מבצע רישום ו/או מבצע התחברות באמצעות חשבון פייסבוק, הינך מצהיר על הסכמתך לכל הנאמר להלן.
בעלי האפליקציה רשאים לעדכן תנאים אלו מעת לעת והתנאים המעודכנים הם המחייבים ביחסים בין הצדדים. על כן, עליך להתעדכן בהם.
רישום באפליקציה מיועד לשימוש אישי בלבד של הגולש, ואינו מיועד להעברה לאדם אחר.
אסור להעביר באמצעות האפליקציה תכנים שאינם הולמים או נוגדים את החוק.
בעלי האפליקציה פועלים על מנת שהאפליקציה תהיה זמינה בכל עת ובצורה תקינה, אך אין ביכולתם להתחייב להופעה רציפה וללא תקלות.
בעלי האפליקציה מבצעים שדרוגים באפליקציה, ומידי פעם ייתכן שלא תהיה זמינה עקב פעולות תחזוקה שוטפות.
כל חומר פרסומי המופיע באתר, נמצא באחריות המפרסמים בלבד, והנהלת האפליקציה אינה אחראית לתוכן זו, או לקניין הרוחני המופיע בפרסומים אלו.
ניתן להסיר את עצמך ממאגר נתונים זה ע"י שליחת מייל "הסר" לכתובת info@weshoes.co.il

 
תקנון שוזים קלאב – צבירת נקודות באתר
כללי
כל האמור בתקנון שוזים קלאב באופן ספציפי לגבי נקודות, צבירתן, מימושן ועניינים הנוגעים בהם גובר על האמור ביתר התקנון.
"שוזים קלאב" (להלן: "שוזים קלאב" או "שוזים" או "התוכנית"), הינו מודל נאמנות המקנה לחבריו נקודות למימוש בעת רכישה באתר החברה בלבד, ואפשרות לצבור נקודות אלו.
תנאים אלו הינם הסכם מחייב בין החברה לבינך (להלן: "הלקוח" או "המזמין" או "הרוכש") והשימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים אלו.
תנאים אלו כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.
התמונות והמפרטים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות והמפרטים המוצגים לבין המוצרים בפועל ועל פי כך החברה לא תהיה אחראית על שום נזק שנגרם בעקבות כך. חשוב להדגיש שהחברה עושה מאמצים על מנת שהתמונות והמפרטים יהיו מדויקים ככל הניתן.
מימוש נקודות לחברי שוזים קלאב ניתן למימוש בעל חבר תכנית הנאמנות בלבד.
הנך מסכים ומאשר שלקחת על עצמך אחריות בלעדית לכל אבדן או נזק שייגרמו כתוצאה ממתן מידע כוזב, לא מדויק או חסר על ידך (לרבות בשל טעות טיפוגרפית), ולא תחול על החברה כל חבות או אחריות לכל אבדן או נזק במובן זה, כולל בקשר לאי-קבלת הודעות מכל מין וסוג, והנך מוותר על כל טענה בהקשר זה.
שם המשתמש והסיסמה בחשבון מיועדים לשימוש אישי בלבד. עליך לשמור את שם המשתמש והסיסמא בסודיות ובאופן בטוח. לא תחול על החברה כל חבות או אחריות לכל אבדן או נזק כתוצאה משימוש בשם המשתמש או בסיסמה שלך על ידי צד שלישי.
יש להודיע לחברה מייד כשנודע על או מתעורר חשד לגישה בלתי מורשית כלשהי לחשבונך באתר, או שימוש בכל אמצעי תשלום שלך באתר.
החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את הרישום של חשבונך, מכל סיבה שהיא.
 
הצטרפות:
ההצטרפות אינה כרוכה בתשלום.
בעת פתיחת חשבון, מתבצעת הצטרפות אוטומטית לשוזים קלאב ויש להיכנס לחשבון כדי לבדוק את ההטבות.
אם ביצעת רכישות מכתובות דוא"ל שונות, אשר משויכות לשוזים קלאב, נוכל לאחד את הנקודות שלך לכתובת דוא"ל אחת, משמע לחשבון אחד. שים לב שניתן לבצע פעולה זו פעם אחת בלבד ולכן יש להפקיד לשים לב לכתובת המייל שבה משתמשים לביצוע רכישות.
אין אפשרות לשנות את כתובת הדוא"ל המשויכת לחשבון.

בעת פתיחת חשבון מקבלים 150 נקודות ונקודה 1 על כל שקל של רכישה באתר.
הנקודות יתווספו לחשבון כ-72 שעות לאחר אישור ההזמנה. 

דרגות המשתמש: 
ניתן לעלות דרגות ובהתאם לדרגה, התנאים משתפרים כמפורט באתר
הדרגות הן:
  1. SHOOZ BASIC – דרגת הבסיס בקניה של מעל 50 שקלים בשנה.
  2. SHOOZ CRUSH – דרגת ביניים, הניתנת בקניה מעל 350 ₪ בשנה.
  3. SHOOZ MEGA – הדרגה הגבוהה ביותר, הניתנת 750 ₪ בשנה.
דרגת המשתמש מורכבת מסך הרכישות שלך מהאתר במשך שנה ומרגע ההצטרפות לשוזים קלאב.
לאחר כניסה לדרגה, תישאר בדרגה זו במשך 12 חודשים. אם לאחר זמן זה לא תצבור נקודות כדי לשמור על דרגת המשתמש שלך, תועבר חזרה לדרגה אשר תואמת את סך הרכישות שלך ב 12 החודשים האחרונים.

צבירת נקודות בשוזים קלאב:
ניתן לממש את הנקודות באתר בלבד.
התנאים למתן נקודות וגובה הנקודות שניתן עלול מפורט בדף המודל ועלול להשתנות מעת לעת.
צבירת הנקודות תחושב על ידי החברה ותפורט ב"דף המודל". החישוב יבוצע על ידי החברה בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה. במידה והתגלתה טעות כלשהי באופן חישוב הנקודות הטעות תתוקן על ידי החברה. החברה תהיה רשאית למנוע רכישות שבוצעו לפי פרוט שאינו נכון של נקודות, או בשל כל תקלה שהיא, ו/או לדרוש השבתם של פריטים אשר נרכשו באופן כאמור.
לא ניתן לצבור נקודות עבור רכישות שבוצעו לפני פתיחת החשבון והצטרפות לשוזים קלאב.
במקרה של החלפת המוצר בסניף, לא יינתן זיכוי או פיצוי של הנקודות שמומשו. 
לאחר השארת ביקורת למוצר, הנקודות לא יתעדכנו אוטומטית, אלא רק לאחר פרסום הביקורת. במידה והביקורת לא מופיעה לאחר 4 ימי עסקים, מומלץ לפנות לשירות הלקוחות שלנו.

מענקים והטבות - דגשים: 
מענק נקודות לאחר הצטרפות לדרגה מסוימת, ניתן לאחר תקופת המתנה של 7 ימים. 
מענק נקודות עבור הרכישה השנייה, ינתן בעת רכישות באתר בתשלום בלבד.
לא ניתן לממש קופון נקודות במקביל לקופונים אחרים באתר.
הטבת יום הולדת, תינתן ביום ההולדת עצמו בשעה 17:00 ותהיה תקפה למשך שנה בצורת מימוש נקודות. 
הטבת רכישה בחנות תינתן האופן חד פעמי. כדי לממש את ההטבה, יש ללחוץ על כפתור "קניתם בחנות?" בדף המודעל, לחזור לעמוד הקודם ולהזין את מילת המפתח, אשר מופיעה על החשבונית הדיגיטלית. לא ניתן לממש את ההטבה ללא חשבונית דיגיטלית.

שווי נקודות ומימוש:
 נקודות מקבלים כשההזמנה בסטטוס סופי Fullfilled
שווי הנקודות מפורט בדף המודל ועלול להשתנות מעת לעת.
ניתן לממש החל מצבירה של 300 נקודות
ניתן לממש עד 1000 נקודות בכל הזמנה
כל הנקודות שמומשו יופחתו מהנקודות העומדות לרשות הלקוח.

סכום מינימלי למימוש הקופונים:

  • קופון בשווי 110 ₪ : מינימום רכישה- 130 ₪
  • קופון בשווי 55 ₪ : מינימום רכישה- 75 ₪
  • קופון בשווי 40 ₪ : מינימום רכישה- 60 ₪
  • קופון בשווי 30 ₪ : מינימום רכישה- 50 ₪

אם מימשתם נקודות ולאחר מכן החזרתם את ההזמנה כולה, מגיע לכם לקבל חזרה את הנקודות. במידה והנקודות לא התקבלו אוטומטית בתוך שני ימי עבודה, יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו. 
במידה ובוצע זיכוי חלקי של ההזמנה, הנקודות לא יוחזרו, שכן הן מומשו בצורת קופון. 

מימוש הנקודות מתבצע בשלב הרכישה באמצעות הוספת הנקודות לדף התשלום. עליך להודיע על כל בעיה במימוש הנקודות או בצבירת הנקודות לשירות הלקוחות.
החברה תהיה רשאית לשנות בכל שלב את תוכנית צבירת הנקודות ותוכנית מימוש
הנקודות, לרבות להפסיקה. החברה תודיע על החלטות כאמור בהודעה באתר.
הודיעה החברה על שינוי התוכנית כאמור, יחול השינוי ממועד ההודעה והלאה, אולם לא ישנה זכויות שכבר נצברו.
בכל מקרה, החברה תהיה רשאית בכל שלב, להגביל את המימוש בנקודות שנצברו לתקופה שלא תפחת משישה חודשים מהודעתה על הגבלה כאמור. הודיעה החברה כאמור, הזכות למימוש נקודות תהיה בהתאם להודעת החברה.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעצם הרישום לתוכנית, הלקוח מאשר כי החברה רשאית לשלוח לו הודעות בקשר לתוכנית למייל לפיו נרשם לתוכנית או ביצע רכישה באתר ואישור כאמור יהווה גם אישור למשלוח דבר פרסום לפי חוק התקשורת. הודעות כאמור ייחשבו כהודעות אשר נשלחו על ידי החברה כדין ללקוח ואשר התקבלו על ידי הלקוח לכל דבר ועניין, אף אם הלקוח בחר להסיר עצמו מרשימות התפוצה של החברה ו/או להימנע מלקבל מיילים מאת החברה ו/או לקרוא אותם, בכל אופן.
הסיר הלקוח את המייל שלו מרשימות תפוצה ו/או ממאגר הנתונים של החברה, יופסקו זכויותיו של הלקוח בתוכנית.
 
שירות לקוחות
 
לכל נושא ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהדרכים הבאות, והחברה תשתדל להגיב לכל פניה בזמן המהיר ביותר. ניתן לפנות לשירות הלקוחות במגוון אמצעים המפורטים כאן
הזמנות, אספקה ומשלוחים על פי מדיניות המשלוחים של החברה
 
החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה (גם אם כבר התקבלה), ולא תחול עליה כל חבות לנזק ו/או הוצאה, במקרים הבאים:
במקרה של טעות לא מכוונת בחנות המקוונת; למשל, טעות בתשלום או במלאי; טעות במספר הנקודות שניתן,
במקרה שפרטי התשלום שסופקו על ידי הלקוח אינם נכונים או לא ניתנים לאימות;
במקרה שהכתובת למשלוח שנמסרה על ידי הלקוח מצויה מחוץ לטריטוריה בישראל, או שלא ניתן למסור את ההזמנה בכתובת שנמסרה על ידי הלקוח;
במקרה שהחברה תהיה מודעת לכך שבשל נסיבות שאינן קשורות בחברה, לא ניתן להשלים את מסירת המוצר(ים). 
בהיוודע איזה מהמקרים שלעיל, החברה תודיעך באמצעות דוא"ל, על מנת לנסות לפתור את הבעיה לפני נקיטת צעדים כלשהם.