תקנון אתר

תקנון האתר
 1. כללי

1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט https://weshoes.co.il  (להלן: "האתר") אשר בבעלותה של תמוז סחר (1983) בע"מ, ח.פ. 510963580, שמשרדה הרשום ברח' ביאליק 5 תל אביב 03-6213000  (להלן: "החברה").

1.2. כל שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או ביצוע פעולה באתר, ובכלל זה ביצוע הזמנה על ידי המשתמש (להלן: "המשתמש"), מהווה הסכמה לקבל ולנהוג לפי הוראות התקנון. שימוש באתר מהווה הצהרה כי המשתמש מודע להוראות תקנון זה ומקבלן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עימן.

1.3.  תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1.4.   כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות תקנון זה.

1.5.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. מועד העדכון האחרון של התקנון יופיע בשולי המסמך. מובהר, כי המשך שימוש המשתמש באתר מעיד על הסכמתו לשינויים אלה. ככל שהמשתמש אינו מעוניין בכך, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר.

1.6.   המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.7.    השימוש באתר ובתכנים שבו הינו כפי שהוא (AS-IS) דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות.

1.8.      כמו כן, המידע, התמונות, המפרטים והנתונים באתר הינם כלליים ומוצגים כמות שהם (AS-IS), להמחשה ולהתרשמות בלבד, ולכן אין לשייכם לדגם או למוצר ספציפי. מובהר כי כל המוצרים ו/או האביזרים המוצגים לרכישה באתר אינם בהכרח זמינים במלאי החברה.

1.9.   תקנון האתר חל על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב), בין אם באמצעות רשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.10.   מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר בכל עת ללא הודעה מראש.

1.11.              המכירה באתר  לא מיועדת למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת (קניית מוצרים באתר לצורך מכירתם ללקוחות פרטיים ו/או עסקיים).

 1. הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר

2.1. רשאי לבצע רכישות באתר כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1.1.    המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה מצהיר המשתמש כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר, או מחזיק באישור של האפוטרופוס החוקי שלו לביצוע הפעולות.

2.1.2.     המשתמש הינו אדם אמיתי ולא נעשה על-ידי שימוש בתוכנת מחשב כלשהי, לרבות תוכנות BOT מכל סוג שהוא.

2.1.3.      באם אמצעי התשלום באמצעותו מעוניין המשתמש לבצע הרכישה הינו כרטיס אשראי, המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.

2.2.   החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים שהמשתמש רשאי להזמין באתר, וזאת מכל שסיבה שהיא, ללא חובת נימוק ומבלי שלמשתמש תהיה כל טענה בקשר עם כך.

2.3.      החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי הוראות תקנון זה או משתמשים המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר, וזאת ללא חובת נימוק ולמשתמש לא תהיה כל טענה בגין כך.

 1. רכישת מוצרים

3.1.     החברה תאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף ‎2.1 לעיל (להלן גם: "הלקוח") לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר (להלן: "ההזמנה").

3.2.      כדי לבצע הזמנה של פריט, אחד או יותר, על הלקוח תחילה לבחור את הפריט לרבות מידה, צבע וכמות. עבור כל פריט המוצע למכירה באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט המוצע ומחירו.

3.3.      לאחר בחירת המוצרים, כחלק בלתי נפרד מביצוע ההזמנה, ועל מנת לבצע את התשלום עבור ההזמנה, על הלקוח למסור את פרטיו האישיים העדכניים הנכונים והמדויקים. מובהר כי השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל הלקוח לבצע הזמנה. יודגש, כי ללא מסירת פרטים מלאים ונכונים, לא תהיה באפשרות החברה לספק את ההזמנה. כמו כן יובהר, כי מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק, בגינה אף עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

3.4.     בנוסף למידע האמור בסעיף ‎3.3 לעיל, במסגרת הליך ההזמנה ימסור הלקוח את אמצעי התשלום באמצעותו הוא מעוניין לבצע את הרכישה, וכפי שיתאפשר באתר מעת לעת.

3.5.         אמצעי התשלום בהם יכול להשתמש הלקוח הינם כדלקמן:

3.5.1.    כרטיס אשראי.

3.5.2.   פייפאל (PAYPAL).

3.5.3.    BIT.

3.5.4.    אפל פיי (APPLE-PAY).

3.5.5.  גוגל פיי (GOOGLE-PAY).

3.5.6.  לא ניתן לבצע הזמנות ולשלם באמצעות אמצעי תשלום אחרים.

למען הסר ספק, החברה תהיה רשאית להסיר ו/או להוסיף אמצעי תשלום, להגביל את התשלום ו/או את תנאי התשלום בתנאים ו/או לתת הוראות לעניין זה, והכל מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

3.6.  מובהר, כי מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי, נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במלואם (רק ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום) במאגר המידע של החברה וישמשו רק לצורך ההזמנה הספציפית.

3.7.  לאחר הזנת הפרטים כאמור בסעיפים 3.4-3.3. לעיל, יאשר הלקוח את הזמנתו על ידי לחיצה על כפתור רכישה. באם אמצעי התשלום שנבחר על ידי הלקוח לביצוע הרכישה הינו כרטיס אשראי, המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. ככל שהתשלום לא אושר ע"י חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה , ההזמנה לא תבוצע והחברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.

3.8. בתוך   2 ימי עסקים לאחר ביצוע ההזמנה, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה בדבר קליטת ההזמנה. ניתן לראות ולעקוב אחר סטאטוס ההזמנה בקישור "החשבון שלי" באתר. מובהר, כי ההודעה אינה מהווה אישור בדבר קבלת ההזמנה על ידי החברה ו/או כי כלל הפריטים נמצאים במלאי. במידה ולאחר ביצוע ההזמנה יתברר כי לא ניתן לספק את ההזמנה במלואה (לדוגמא, במידה ובעת הליקוט התברר כי פריט אחד או יותר לא נמצא במלאי), יקבל הלקוח הודעה מתאימה בדוא"ל  ו/או שיחה טלפונית מטעם שירות הלקוחות של החברה שההזמנה בוטלה במלואה או חלקית ו/או שמוצר מסוים מההזמנה לא אותר והוסר מההזמנה.

3.9.    מובהר כי החברה ייתכן ולא יהיה מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים המופיעים באתר, לרבות, בין היתר, מוצרים שהיו במלאי בעת ביצוע ההזמנה . ככל שהמוצר לא קיים במלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, החברה תהיה רשאית שלא לאשר את ההזמנה ולהודיע ללקוח על ביטול ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג'. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב ככל שבוצע. במקרה האמור, לא תהיה ללקוח טענה כלשהי כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר הלקוח על כל טענה כאמור.

3.10. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים לאחר בחירת המוצר אך טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

3.11.  החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

3.12.  החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את מספר הפריטים שניתן לרכוש בכל הזמנה.

3.13.  המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על פי דין, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

3.14.  מובהר כי ייתכן שמחירי המוצרים יהיו שונים ממחירי המוצרים הנמכרים בסניפי החברה. בכל מקרה החברה איננה מתחייבת כי המחירים של המוצרים באתר זהים או נמוכים יותר ממחירי הפריטים בסניפי החברה ואין להסתמך על המחירים באתר כאילו החברה התחייבה להציעם במחיר זהה או מוזל.

3.15.  החברה עשויה להעניק מפעם לפעם קופונים ללקוחותיה. מובהר כי ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד ולא ניתן לממש יותר מקופון אחד ברכישה. במקרה של החזרת/החלפת פריט שנקנה בעת שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה זה ששולם בפועל לאחר השימוש בקופון. מובהר כי לא יינתן החזר על קופון ולא תינתן האפשרות למימוש חוזר.

3.16.  מובהר, כי החברה תהיה רשאית לבטל ו/או לא לאפשר את מימוש הקופון ו/או את ההזמנה במסגרתה הוזן הקופון במידה וייעשה שימוש בקופון שלא כדין ו/או במעשה עבירה ו/או בניגוד לתקנון זה ו/או בניגוד לתנאי הקופון, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

3.17.  עם אישור ההזמנה על ידי החברה, קבלת התשלום בגינה וליקוט הפריטים, תשלח ללקוח חשבונית לכתובת הדוא"ל / מספר הטלפון הנייד, שהזין בעת ההזמנה (להלן: "אישור ההזמנה").

 1. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

4.1.   לאחר אישור ההזמנה החברה תספק את ההזמנה באמצעות אספקה לכתובת בישראל, שהוזנה בעת הליך ההזמנה (להלן: "המשלוח") או באמצעות אספקה לאחד מסניפי החברה.

4.2.   אספקה באמצעות משלוח: החברה תבצע את המשלוח באמצעות חברת שילוח חיצונית (להלן: "חברת השילוח").

4.2.1. החברה תבצע את המשלוח באמצעות חברת השילוח. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם תגיע חברת השילוח והכל בכפוף למדיניות חברת השילוח לרבות בעניין ההתחייבות למועד השילוח. החברה ו/או חברת השילוח לא תבצע אספקת מוצרים מחוץ לישראל וכן רשאית להגביל את האספקה אל אזורים המוגבלים מבחינה ביטחונית.

4.2.2.   החברה אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח. במקרה בו התקבל אישור מהלקוח לספק את המשלוח ללא נוכחותו (ובכלל זה להניח את המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל), החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.

4.2.3.   החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. תעריפי המשלוחים, עד אשר יעודכנו על ידי החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, הינם כמפורט במדיניות המשלוחים (כפי שמצוין בקישור "מדיניות המשלוחים" ). למען הסר ספק, זמני האספקה המפורטים במדיניות המשלוחים ימנו החל מיום העסקים העוקב ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה. במקרים בהם מוצר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה, החברה תעדכן את הלקוח בדבר הפריט החסר ומועדי האספקה, ככל שהועברו לידי הלקוח על ידי חברת השילוח החיצונית, לא יחולו.

4.2.4.   תעריף המשלוח ביחס להזמנה שבוצעה הוא תעריף המשלוח באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו תעריפי המשלוחים טרם השלמת ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח, יחויב הלקוח לפי התעריפים המעודכנים.

4.2.5.   לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מלאים בעת ביצוע ההזמנה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, יחויב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין החזרת המשלוח.

4.2.6. החברה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור באספקת ההזמנה.

4.3.    אספקה לאחד מסניפי החברה ברחבי הארץ:

4.3.1.    אספקת הפריטים לאחד מסניפי החברה תתבצע עד 8 ימי עסקים (ייתכנו עיכובים) ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה.

4.3.2.   הפריטים יסופקו לסניף של החברה שיבחר על ידי הלקוח בעת ההזמנה באתר.

4.3.3.     עם הגעת הפריטים המוזמנים לסניף שנבחר, שירות הלקוחות של החברה / הסניף המקבל יצור קשר עם הלקוח ו/או תישלח ללקוח הודעת SMS (לפי שיקול דעת הבלעדי של החברה) על מנת ליידע כי הפריטים נמצאים בסניף וניתן להגיע לאוספם.

4.3.4.    על הלקוח לאסוף את הפריטים מהסניף במהלך שעות הפעילות של הסניף.

4.3.5.   החברה תשמור את הפריטים בסניף האמור במשך 7 ימים בלבד. במקרה בו הלקוח לא יופיע לאיסוף הפריטים, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה וללקוח לא תהיה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

4.3.6.  במקרה של אספקת הפרטים לאחד מסניפי החברה ואיסופם באופן עצמאי על ידי הלקוח, לא יחויב הלקוח בתשלום דמי משלוח.

4.3.7.  מובהר כי הזמנים הינם זמנים משוערים וכי ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים שאינם תלויים בחברה, לרבות עיכובים של צדדי ג'. מבלי לגרוע מהאמור מובהר, כי החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום, נזקי טבע, שביתה או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת הפריטים וכן בגין כל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה.

4.4.  למען הסר ספק מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לזמן אספקה כלפי מוצרים שאינם נמצאים במלאי.

4.5. מובהר, כי אספקת הפריטים יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של הלקוח וכן במספר אישור ההזמנה כפי שהתקבל ממערכת ההזמנות ו/או בכל אמצעי זיהוי נוסף, זאת על פי שוקל דעתה הבלעדי של החברה.

4.6.    "ימי עסקים" לעניין סעיף 4 זה - ימי א' עד ה' עד השעה 14:00, לא כולל ימי שישי, שבת, שבתון, ערבי חג וימי חג. יום ביצוע ההזמנה לא ייחשב כיום עסקים.

 1. שירות לקוחות –

5.1.  בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות פרטי יצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

5.2.  בשאלות לגבי הפריטים המוצגים באתר, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים:

5.2.1. בטלפון: 03-6213033 בימים א' עד ה', בין השעות  17:00-9:00.

5.2.2.   בדואר אלקטרוני: info@weshoes.co.il.

5.2.3.   באמצעות הוואטסאפ: 052-3243538.

5.2.4.   בלייב צ'אט או לעמוד צור קשר באתר.

 1. ביטולים והחלפות מוצרים

6.1.  לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), אשר עיקריהן יובאו להלן.

6.2.  ביטול עסקה/מכירה ע"י לקוח לפני משלוח המוצר: כל עוד לא נשלחה ההזמנה ללקוח באמצעות חברת השילוח חיצונית ו/או איסוף מסניפי החברה, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב (לרבות בדוא"ל) ו/או בפניה טלפונית לשירות הלקוחות. למען הסר ספק יובהר, כי לאחר שליחת ההזמנה כאמור ללקוח, ביטול עסקה/מכירה ע"י הלקוח יהיה בכפוף להוראות סעיף 6.3. שלהלן.

6.2.1.   בוטלה ההזמנה בהתאם לסעיף 6.2. זה, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, והחברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 6.3.5 שלהלן את הסכום ששולם על ידו לאמצעי התשלום באמצעותו שולם ו/או בדרך אחרת שתוסכם על הצדדים במקרה והשבה כאמור איננה אפשרית (לדוגמא, בשל שימוש בכרטיס "דביט"). החברה תהא רשאית לגבות דמי ביטול שיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים.

6.3. ביטול לאחר משלוח המוצר:
במידה ולקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת תוך 14 יום מיום קבלת המוצרים, או מיום קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר מביניהם) או להחליפם באמצעות הגעה לאחד מסניפי הרשת בכפוף לסעיף 6.4.1 להלן.

6.3.1.  ככל שהלקוח הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן), המשתמש רשאי לבטל את העסקה החל ממועד ביצוע העסקה, ועד 4 חודשים מיום קבלת המוצרים או מיום קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר מביניהם), ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין הלקוח. החברה תהיה רשאית לדרוש מהמשתמש להציג תעודה מתאימה, והכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

6.3.2.  ככל שהלקוח מבקש לבטל את העסקה לאחר שקיבל את המוצרים לידיו, הלקוח ישיב, על חשבונו, את המוצרים לידי החברה באחת מחנויות החברה, או באמצעות שליחות מטעם הלקוח או בתיאום שליחות מטעם חברת השילוח באמצעות שירות הלקוחות של החברה, בכפוף לתשלום דמי משלוח.

6.3.3.  בתוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, החברה תחזיר ללקוח את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה, לרבות דמי המשלוח, ככל ושולמו על ידו. במקרה כזה החברה תהא רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה שבוטלה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים (ובלבד שהביטול לא נבע מפגם, קלקול במוצר, אי התאמה בין המוצר שהתקבל לבין מסמך הגילוי, והכל בהתאם להוראות החוק). ההחזר כאמור בסעיף זה, ייעשה באמצעות אמצעי התשלום באמצעותו בוצעה הרכישה שבוטלה ו/או בדרך אחרת שתוסכם על הצדדים במקרה והשבה כאמור איננה אפשרית (לדוגמא, בשל שימוש בכרטיס "דביט").

6.3.4.  ביטול עסקה יתבצע באמצעות הודעת ביטול שתימסר לחברה או בקשה להחלפת המוצרים (ביחד להלן: "הודעת הביטול") באחת מהדרכים הבאות:

6.3.5. בטלפון: 03-6213033 בימים א' עד ה', בין השעות  17:00-9:00.

6.3.6.  באחת מחנויות של החברה;

6.3.7.  בדואר רשום למשרדי החברה, בכתובת: ביאליק 5 תל אביב;

6.3.8.   בדואר אלקטרוני: info@weshoes.co.il.

6.3.9.   בעמוד ביטול עסקה  באתר האינטרנט של החברה (בקישור "ביטול עסקה")

6.3.10.  בהודעת הביטול ימסור המשתמש, בנוסף לפרטי ההזמנה, את שמו ומספר תעודת הזהות שלו וככל שהביטול מתבצע בטלפון גם ארבע ספרות אחרונות/מידע בדבר אמצעי התשלום בו בוצעה העסקה.

6.3.11.      במקרה של ביטול עסקה של מוצרים שנרכשו בתנאי "מכירה מיוחדת" (למשל 1+1, 3 ב-100 ₪, מוצר שני בהנחה) ו/או בהטבות, יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל המוצרים). ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, החזר הכספי ו/או שובר זיכוי (לפי העניין) יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה. למען הסר ספק, לא ניתן להחזיר בנפרד מוצרים אשר נמכרים כ"סט".

6.4.   החלפת מוצרים שלא מחמת פגם:

6.4.1.    במידה והלקוח יבחר להחליף את המוצר באמצעות הגעה לאחד מסניפי הרשת (למעט סניפי הרשת בערים: בני ברק, רח' גאולה בירושלים, כסאח באקה אלגרבייה וכאסח עד הלום), ויעמוד בתנאי ההחלפה בהתאם לתקנון זה להלן – יוכל להחליף את המוצר למוצר/ים אחר/ים בתוך 365 ימים מיום קבלת ההזמנה ע"י הלקוח בצירוף חשבונית רכישה, ובלבד שהמוצר תקין ולא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כשכל התוויות/תגיות עדיין צמודות לפריט, כשהוא שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג. מובהר, כי החלפת המוצר בסניף הינה בהתאם למלאי הקיים בסניף.  

6.4.2. במידה והלקוח יבחר להחזיר/לקבל זיכוי על המוצר באמצעות הגעה לאחד מסניפי הרשת, יוכל לקבל זיכוי במעמד ההגעה לסניף למימוש בסניפים בלבד. למען הסר ספק מובהר, כי החזר כספי/החלפת המוצר/שובר זיכוי יהא בסכום/שווי המוצר שרכש באתר, דהיינו הסכום ששילם הלקוח עבור המוצר בעת ביצוע הרכישה באתר בפועל.

6.4.3.   האמור לא חל ביחס למוצרים שנרכשו על ידי המשתמש בחנויות של הרשת.

6.5.                  ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:

6.5.1.    על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה בכתב או בעל פה כאמור בסעיף ‎5 לעיל, בתוך 14  ימים מקבלת המוצר. ככל שיוחלט על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו, על פי בחירת הלקוח.

6.5.2.    במקרה בו הלקוח מבקש לבטל את רכישת המוצר הפגום, תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, והחברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוח לשם תיאום איסוף המוצר הפגום.

6.5.3.      ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה.

6.5.4.    החברה תחזיק ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף‎ 6.3.4 לעיל את הסכום ששולם על ידו עבור אותו מוצר פגום. במקרה של ביטול מחמת פגם ו/או אי התאמה, תחזיר החברה ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על ידו.

6.6.   יובהר, כי בהתאם להוראות החוק, אין בזכותו של הלקוח לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. משכך לקוח המבקש לבטל עסקה מתבקש להחזיר מוצר עם התווית ובאריזתו המקורית ככל הניתן. כן מתבקש הלקוח, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

6.7.  למען הסר ספק, זכות הביטול לא תחול על מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי דרישות או מידות מיוחדות ו/או מכוח כל הוראה אחרת הקבועה בחוק הגנת הצרכן ו/או דין אחר, ואשר מגבילה את זכות הביטול כאמור. כמו כן, לא יינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית.

6.8.   למען הסר ספק, מובהר כי מדיניות ביטול ו/או החלפת מוצרים אשר נרכשו בסניפים של החברה – אינה חלה ביחס למוצרים הנרכשים באתר.

 

6.9.  ביטול עסקה ע"י החברה - החברה תהא רשאית לבטל את הזמנת הלקוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא כל חובת נימוק, בכל אחד מהמקרים הבאים:

6.9.1.   בכל מקרה אשר נבצר מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לרבות במקרים של תקלות טכניות.

6.9.2.  בכל מקרה אשר נבצר מהחברה לספק את המוצרים.

6.9.3.  בכל מקרה שנפלה טעות קולמוס באילו מהפרטים המוצגים באתר, לרבות, תיאור המוצר/ים ו/או מחיר המוצר/ים.

6.9.4.      בכל מקרה אשר בו נבצר מהחברה לעמוד בהתחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה. ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה עקב ביטול כאמור.

6.9.5.      בכל אחד מהמקרים לעיל, תישלח החברה ללקוח הודעה על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14 ימים ממתן ההודעה.

 

 1. אחריות ושירות

7.1.    החברה עושה כל שביכולתה על מנת לספק למשתמש חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, ככל אתר, האתר אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות למשתמש גישה לאתר מעת לעת.

7.2.    החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

7.3.    נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקן או כולן, לבין הצבעים הנמכרים בפועל. ככל שהמשתמש זיהה ו/או חשד כי קיים פער בין נראות המוצר המבוקש בפועל לבין המוצר המופיע באתר, בצמוד לתיאור המוצר המבוקש, יוכל המשתמש לפנות לחברה שתפעל לתקנו בהתאם לצורך. בכל מקרה של פער ו/או הבדל כאמור יגבר התיאור המילולי של המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום.

7.4.   תמונות המוצרים ו/או סרגלי מידות באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות ו/או המידות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

7.5.   החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהם או קשורה אליהם.

7.6.  בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

7.7.   החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ"כוח עליון" ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה, לרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג וכיוצ"ב, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

7.8.   בכל סתירה ו/או אי התאמה מכל מין וסוג שהוא בין כל תוכן באתר לבין תקנון זה, , יגברו הוראות התקנון.

7.9.  החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמשי האתר או על ידי כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתו המלאה.

7.10. המשתמש מתחייב לפצות את החברה, עם דרישתה הראשונה, בגין כל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק שייגרם לה בשל השימוש של המשתמש באתר ו/או רכישת מוצרי החברה, לרבות בגין כל טענה של צד ג' כנגד החברה, הנובעת מהפרת הוראות תקנון זה.

7.11.   בכל מקרה, ואף אם ייקבע על ידי רשות משפטית מוסמכת כי לחברה אחריות כלפי משתמש כלשהו, לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש, וכן בכל נזק שאינו ישיר.

7.12.  תיקון/החלפה של מוצרים פגומים:

7.12.1. מוצרים יתקבלו לבדיקת החברה עד 3 חודשים מיום רכישתם ובתנאי שהוצגה חשבונית קנייה. שירות הלקוחות יכול לאשר להפקיד נעליים שנרכשו בתקופה העולה על 3 חודשים ואינה עולה על 9 חודשים בהתאם לשיקול דעתם ובהתאם לפרמטרים שנקבעו על ידי שרות הלקוחות להארכת זמן הבדיקה. לא ניתן לבצע הארכה זאת בדגמי הוקה.

7.12.2.   מענה ראשוני לפי בדיקת החברה יינתן לצרכן עד 5 ימי עסקים מרגע הפקדת המוצר לבדיקה באחד מסניפי הרשת (כאשר מדובר בבדיקת היצרן – משך הזמן תלוי במהות הפגם ובזמינות היצרן), והטיפול יינתן עפ"י החלטת החברה (זמן הטיפול עצמו עשוי להשתנות בהתאם לסוג הטיפול שהוחלט על ידי החברה).

7.12.3. לא תינתן אחריות (לרבות תיקון ו/או החלפה) לרפידות, שרוכים, קישוטים, לניטים, אבנים, פאייטים ושאר תוספות נלוות, קרעים, שריטות, שפשופים, כתמים, קילופים, התכווצויות, התרחבויות, חורים, דהיית צבע, כדוריות בד, אי נוחות, נזקי חום, נזקי אש, נזקי קור, ,  וכיוצ'. יורחב האמור לעיל כי האחריות הינה על פגם ייצור במוצר בלבד.

7.12.4.   לא תינתן אחריות לטובין אשר כובסו שלא על פי הוראות היצרן. לא תינתן אחריות לטובין שנפגמו כתוצאה מבלאי, שחיקה, שימוש וכיו"צ.

 1. קניין רוחני ושימושים אסורים

8.1.  כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות, אייקונים (icons), הלוגו, שם החברה, וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. השימוש בזכויות האמורות מותר לחברה בלבד.

8.2. אין להעתיק, לשחזר, לבצע הנדסה חוזרת, לשנות, לשכפל, להפיץ, לשדר, להציג, למכור, לשווק, לפרסם, לעבד ולתרגם מידע כלשהו מן האתר, כולו או חלקו, לרבות סימני מסחר, תמונות, לוגו, טקסטים וקוד-מחשב, בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

8.3.    אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

8.4.     החברה מתירה להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה וכן לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("DEEP LINK") או לעמוד הבית בלבד. החברה תהיה רשאית להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה פוגע באינטרסים של החברה או בקניינה.

8.5.  אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.

8.6.   אין להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, ובפרט תוכנות זדוניות, ולרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר, ולרבות שלא לצורך ביצוע הזמנות מרובות פריטים עבור אדם אחד במקרה של מכירות מיוחדות / השקות / פריטים במהדורה מוגבלת. מובהר כי שימוש באתר או בכל מידע המצוי בו לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט הינו אסור בהחלט.

8.7. אין לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

8.8.    אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

 1. תוכן האתר ופרסומות

9.1. בתקנון זה המונח "תוכן" או "תכנים", משמעם: כל תוכן, לרבות ומבלי לגרוע, טקסט, קישורים (Hyperlinks), עיצוב, איורים, תמונות, גרפיקה, תוכנות, גרפים, צליל, קטעי וידאו ו/או אודיו וכיו"ב.

9.2.  החברה עושה מאמצים על מנת שהתוכן המופיע באתר יהא נכון, מדויק ועדכני. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת לכך, ויתכן כי התוכן אינו שלם ו/או שנפלו בו טעויות טכניות או אחרות, ולכן החברה לא תישא באחריות כלשהי לעדכניות, דיוק ושלמות המידע המצוי באתר. המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל טענה ו/או דרישה בגין כל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע. האמור יחול גם על כל מידע המופיע בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים (link) ו/או לאתרים אליהם ניתן להגיע באמצעות האתר.

9.3.   החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, לשנות בכל עת את האתר, המידע והשירות במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקה או הגבלה, שינוי מבנה האתר, היקפם וזמינותם של המידע והשירות המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירות ותפעול, ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר, כי למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין האמור.

9.4.  באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר (להלן: "תוכן של צד שלישי") .מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי הינו בכפוף לתקנון ו/או תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. מובהר, כי כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צד שלישי, הינם של אותו צד שלישי.

9.5.     החברה מבהירה בזאת כי התוכן הכלול באתר ו/או כל שימוש בו, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה ו/או בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס להתאמתו למשתמש מסוים, ועל כן כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות ו/או כל תוכן אחר המוצג באתר ו/או במקום אחר שאיננו מטעם החברה נעשה בהתאם לשיקול דעתו של המשתמש ויתבצע על אחריותו הבלעדית. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכל תוכן הכלול באתר בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור. על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות אותו הוא מעוניין להזמין ו/או לרכוש, ובכל מקרה המשתמש מוותר ויהא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

 1. הרשמה

10.1. הרישום לאתר ו/או לרשימת הדיוור באתר ו/או הזנת פרטים לשם רכישת מוצרים ו/או קבלת מידע ו/או מידע שיווקי ו/או דרכי יצירת הקשר עם החברה וכן השימוש במידע שמסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודותיו בעת השימוש באתר, לרבות שם מלא, כתובת דוא"ל, כתובת פיזית למשלוח, מס' טלפון וכדומה יתבצע בהתאם להוראות הדין ומדיניות הפרטיות של החברה (לעמוד "מדיניות פרטיות" לחצו כאן>>). יובהר כי כלל המידע ביחס לאיסוף ושימוש שהחברה עושה במידע הנמסר על-ידי המשתמש במסגרת האתר מוסדר באופן מלא ומפורט במסגרת מדיניות הפרטיות של החברה באתר, אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

10.2.   החברה רשאית, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי, למנוע ממשתמשים את הגישה למידע המצוי באתר ו/או לבטל את רישומם לאתר, לרבות (אך לא רק) היה והתנהגותם אינה הולמת ו/או ביצעו שימוש בלתי ראוי באתר, לרבות אי ציות לתנאי התקנון זה.

 1. דיוור ישיר אלקטרוני/מסרון (SMS):

11.1.   מידע פרסומי ו/או שיווקי ו/או מידע בקשר עם מוצרים ושירותים של החברה ישוגר אל הלקוח בהתאם להסכמה מפורשת שנתן הלקוח לכך במהלך ההרשמה לאתר או בכל עת אחרת.

11.2.   מובהר, כי מילוי פרטי דואר אלקטרוני ו/או טלפון סלולארי ואישור קבלת דיוור על ידי הלקוח במקום הייעודי לכך, מהווה הסכמה של הלקוח לקבלת דיוור, הודעות וחומר שיווקי של מידע פרסומי, מבצעים, הנחות, עדכונים והטבות בלעדיות בקשר עם כלל מותגי החברה, המוצרים ושירותי החברה, באמצעות אמצעי המדיה השונים לרבות הודעות SMS ודוא"ל שיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי או לתיבת הדואר האלקטרוני של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת התפוצה של החברה.

11.3.  בכל שלב לקוח יכול לבקש הסרתו מרשימת התפוצה באמצעות הודעה כתובה לחברה או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור. מובהר כי הסכמת הלקוח לקבלת הודעות וחומר שיווקי כאמור מהווה הסכמה בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982.

 1. שעות פעילות האתר

12.1.   האתר מיועד לפעול 24 שעות ביממה שבעה ימים בשבוע, למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת.

12.2.   מובהר בזאת, כי ייתכן שיחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה, לרבות שעות פעילות האתר וכדומה, והכל בהתאם לשיקול דעתה המלא והבלעדי של החברה.

 1. סמכות שיפוט וברירת דין

13.1.   על כל שימוש באתר ו/או על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעים משימוש זה ו/או בכל הקשור או הנובע מהזמנת מוצרי החברה ו/או בכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור ו/או הנובע מתקנון זה תהא נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו, והדין המהותי והפרוצדוראלי אשר יחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.

 1. שונות

14.1. תקנון זה, יחד עם מדיניות הפרטיות ומדיניות הקוקיז באתר, מהווים את ההסכם המלא בין המשתמש לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר.

14.2.   אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה כזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.

14.3.     כל שיהוי, ויתור, ארכה, איחור או הימנעות מצד החברה למימוש זכויותיה ו/או בדרישת קיום תנאי מתקנון זה ו/או הסכמתה לסטות מהוראותיו לא יהוו תקדים, לא יחשבו לוויתור ו/או הסכמה מצד החברה ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר.

14.4.      הוראות התקנון המפורטות לעיל אינן יוצרות ולא יפורשו כיוצרות כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין המשתמש לבין החברה.

 
תאריך עדכון: 14.7.2024